Zakonodaja in podporne sheme

Fotovoltaika je dokaj mlada panoga. Pri vsaki novi tehnologiji so za njeno uveljavitev potrebne določene vzpodbude in podpore. Na začetku, ko so bile cene sončnih elektrarn visoke, se je po svetu uveljavil sistem podpornih shem odkupa električne energije iz sončnih elektrarn (ang. Feed-in-Tariff - FiT).

Odkupne cene električne energije

Sončne elektrarne v FiT so za vsako proizvedeno kWh električne energije prejele subvencijo v višini razlike med tržno ceno električne energije in ceno proizvedene energije iz sončnih elektrarn. V sloveniji je sistem odkupnih cen veljal od leta 2009 do septembra 2014. Elektrarne so bile razdeljene na tri skupine glede na moč (mikro - < 50 kW, mala < 1MW, srednja < 10MW) in glede na tip postavitve (na stavbi, integracija, prostostoječa). Odkupne cene so vzpodbudile rast števila sončnih elektrarn in posledično zagon proizvodnje PV modulov in razsmernikov. Najvišje odkupne cene v Sloveniji so se gibale od 415,46 €/MWh (2009) in 98,14 €/MWh (2014).

Razpisni sistem subvencij

Od leta 2015 je v SLoveniji v veljavi razpisni sistem subvencij. Agencija za energijo RS vsako leto objavi razpis za podpore OVE, kjer mora lastnik sončne elektrarne ponuditi odkupno ceno električne energije. Agencija nato izbere najugodnejše ponudnike, ki dobijo podporo za proizvedeno električno energijo podobno kot v sistemu odkupnih cen.

Samooskrba - neto meritev

Konec leta 2015 je bila sprejeta tudi uredba o samooskrbi, ki je uvedla neto meritev električne energije. Sončne elektrarne za samooskrbo so namenjene fizičnim osebam in manjšim podjetnikom. Prikljopljena je na interno električno omrežje. Električna energija skupaj z omrežnino se netira na letnem nivoju. To pomeni, da lastnik SE na letnem nivoju sešteje oddano in prejeto električno energije. V primeru več prejete energije le-to odkupi, presežek oddane energije pa se podari prodajalcu električne energije. V začetku je bila velikost elektrane omejena na 11 kW oziroma 80% priključne moči porabnika.

Uredba se je z leti večkrat spremenila. Moč elektrarne se je omejila na 80% priključne moči uporabnika, omogočila se je samooskrba večstanovanjskih objektov in uvedla skupnost samooskrbe večih porabnikov na istem nizkonapetostnem omrežju.

Marca 2022 je bila sprejeta nova uredba za samooskrbo, ki ukinja netiranje električne energije za vse elektrarne, ki se bodo priklopile po letu 2024. Omogoča pa prodajo viškov električne energije in ustanovitev samooskrbnih skupnosti, katerih člani so priklopljeni na nizkonapetostno omrežje kjerkoli v Sloveniji.

Vtična sončna elektrarna

Od konca leta 2022 je mogoče namestiti tudi vtično oziroma t.i. "balkonsko" sončno elektrarno. Gre za sončne elektrarne velikosti do 600 W, ki se jo lahko priklopi direktno v vtičnico stanovanja. Za elektrarno ni potrebno imeti soglasja SODO. potrebno je le 14 dni pred priklopom obvestiti distributerja. Morebiten višek električne energije je last prodajalca, prav tako investitor ni obravnavan kot proizvajalec in ni vključen v bilančno skupino ponudnika električne energije.

 


 

 

Povezave do zakonov in uredb

     
24.9.2019 Energetski zakon
24.12.2020 Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
23.7.2021 Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)
23.3.2022 Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije
23.3.2022 Pravilnik priključitve vtične SE